Autoři • John B. Foster

John Bellamy Foster (1953), americký ekonom a sociolog a politolog. —- Vystudoval ekonomii na Evergreen State College (1971-1976) a politologii na torontské York University. V roce 1985 nastoupil na ESC, 1986 pak jako asistent profesora sociologie na University of Oregon, kde jako řádný profesor působí od roku 2000 dodnes. Je členem redakční rady časopisu Monthly Review. —- K odbornému zájmu o ekonomii přivedly Fostera jeho aktivity v protiválečných a ekologických hnutích, respektive úloha USA v politických převratech v latinské Americe. V roce 1979 byl publikován jeho referát “Spojené státy a monopolní kapitál. Problém nadbytečných kapacit”. Svébytnému rozvinutí marxistické teorie monopolního kapitálu byla věnována již jeho doktorská dizertace, jejíž teze byly publikovány v roce 1986. V té době se však již Fosterův zájem stáčel k ekologickým aspektům kapitalismu, konkrétně ke vztahu mezi ekonomickými krizemi a globální ekologickou krizí: razí přitom pojem tzv. “metabolické trhliny”. Bez vlivu na autorovo myšlení pochopitelně nezůstaly vývoj americké zahraniční politiky po 11. září a důsledky finanční krize z let 2007-2008. Do Fosterovy agendy coby angažovaného intelektuála patří v neposlední řadě aktivní vystupování proti zastáncům teorie tzv. “inteligentního plánu”.
Díla: Teorie monopolního kapitalismu. Výklad marxistické politické ekonomie (1986); Zranitelná planeta. Stručné hospodářské dějiny životního prostření (1999); Obnažený imperialismus (2006); Kritika inteligentního plánu (s Brettem Clarkem a Richardem Yorkem, 2008).