Autoři • Josef Zumr

Josef Zumr (1928), český filozof, historik, literární vědec a překladatel. —- Vystudoval filozofii a slovanské literatury na FF UK (1947-1952). Od roku 1953 působil v Kabinetu pro filozofii (později Filosofickém ústavu) ČSAV; v roce 1974 byl z politických důvodů propuštěn a živil se jako překladatel ve svobodném povolání. Na ústav se vrací hned roku 1990, ředitelem ústavu byl v letech 1990-1992. Od roku 1990 je předsedou Kuratoria Ústavu T. G. Masaryka. Je řádným členem Mezinárodního filozofického ústavu (Institut International de Philosophie, Paris), redakčních rad periodik Analogon, Estetika, Filosofický časopis, Masarykův sborník a Perspektiven der Philosophie (Würzburg). —- Vedle dějin moderního českého filozofického, sociálního a estetického myšlení (českého herbartismu a strukturalismu) ze zabýval otázkami filozofické a společensko-vědní metodologie marxismu(spolu s R. Kalivodou a K. Kosíkem). Značnou pozornost věnoval též solitérní osobnosti a dílu Ladislava Klímy: filozoficky ho zařadil mezi předchůdce existencialismu ateistického typu a Klímovi-umělci vymezil místo v kontextu evropské umělecké avantgardy (připravil a komentoval také edice řady jeho prací).
Díla: Augustin Smetana a Antonio Labriola (1965); Politické názory revoluční demokracie (1965); Návraty Ladislava Klímy (1987); Karel Teige a obecná estetika (1996).