Kniha

Jan Burian  Náklady na zmírňování změn klimatu

Stáhnout knihu

O autorovi

Jan Burian, český psychoterapeut a systémový teoretik. Edičně připravil knihu Egona Bondyho O globalizaci.

Anotace

Studie seznamuje čtenáře s vybranými problémy tvorby ekonomických modelů nákladů na zmírňování změn klimatu. V úvodu načrtneme institucionální rámec, ve kterém probíhá výzkum změn klimatu, modelování dopadů změn klimatu na hospodářství, tvorba doporučení pro politická opatření a  konečně i samotná politická opatření. V dalších kapitolách se zmíníme o spolehlivosti používaných modelů a vědeckém základě předpovědí změn klimatu. Na jednom z možných ekonomických modelů se pak pokusíme demonstrovat rozpory mezi modely, které uvažují pouze pozitivní náklady opatření na zmírňování změn klimatu, například (Joos, 1999), (Nordhaus, 2000; 2002), a modely, které uvažují i možné negativní náklady, plynoucí z tzv. no-regret opatření (například Krause, 2002). Dále se pokusíme identifikovat některé zpětné vazby mezi koncentracemi emisí, produkcí a užitkovou funkcí. Z relevantní literatury se zde opřeme zejména o (Horowitz, 2002). Na závěr se na základě dosažených výsledků pokusíme zdůraznit potřebu metodologického začlenění zpětnovazebného vztahu hospodářství a změn klimatu (a životního prostředím obecně) do ekonomických analýz.