Záznam

Michael HauserMartin Škabraha  Badiou a nový komunismus

O autorech

Michael Hauser (1972), český filosof, vysokoškolský pedagog a překladatel. Vystudoval filosofii na FF UK - v dizertaci se zabýval myšlením Theodora W. Adorna (v přepracované podobě vyšla knižně). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení současné kontinentální filosofie a přednáší na Pedagogické fakultě UK. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2007 k výročí Charty 77 inicioval výzvu Jsme občané! upozorňující na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR zvolen do Rady České televize. Hauser rozvíjí koncepce, které postihují krizové společenské tendence a poskytují východisko k promýšlení alternativ. Ve svých knihách se na současnou dobu dívá jako na dobu přechodu či interregna a takto pojímá dnešní politiku, kulturu a ekonomiku. Ve své filosofii navazuje na první generaci kritické teorie (Adorno, Marcuse, Fromm), na francouzské marxistické a postmarxistické filosofy (Althusser, Badiou, Ranciere, Balibar), na Slavoje Žižka a české kritické myslitele (Machovec, Kosík, Kalivoda).

Martin Škabraha (1979), český levicový filozof. —- Vystudoval historii (Mgr.) a filozofii (PhD) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tamtéž nyní působí pedagogicky - vedle toho také na FF OU v Ostravě. —- Svoji doktorskou dizertaci věnoval analýze filozofických kritik modernosti. Určující vliv na své myšlení připisuje Janu Patočkovi, Václavu Bělohradskému, Jacquesu Derridovi a autorům spjatým s kritickou teorií frankfurtské školy. Publikuje zejména v kulturním týdeníku A2, dvouměsíčníku Sedmá generace, v příloze Salon deníku Právo a v internetových denících Britské listy a Deník Referendum. Je redaktorem vsetínského literárního čtvrtletníku Texty. Vedle esejů publikoval v časopisech také povídky. —- Martin Škabraha se angažuje v politice, a to na občansko-aktivistické i parlamentně-stranické bázi - nejbližší mu je program Strany zelených (SZ): spojení akcentů na problematiku sociální, ekologickou a identitárně-emancipační (feminismus). V roce 2013 se stal členem SZ a následujícího roku za ni dokonce (neúspěšně) kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu.
Díla: Sokrates vrací úder: Eseje z let 2004 - 2015 (2015); Podzim postmodernismu (s V. Bělohradským, M. Hauserem, R. Kandou a P. Kuželem, 2016).

Anotace

Záznam přednášky a diskuse o pojetí komunismu Alaina Badioua, která proběhla v Masarykově demokratické akademii 1.12 2010.