Záznam

Michael HauserMartin Škabraha  Badiou a nový komunismus

O autorech

Michael Hauser (1972), český filozof, vysokoškolský pedagog a překladatel. —- Po maturitě na gymnáziu byl krátce v noviciátu jezuitského řádu, vystudoval filosofii na FF UK - doktorát získal za dizertaci (posléze publikovanou) o T. W. Adornovi (2004). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení filosofie 20. století a přednáší na pedagogické a filozofické fakultě UK. Kromě Filosofického časopisu publikuje v Salonu (literární příloze Práva), A2 a Literárních novinách. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané!, upozorňují na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR (na návrh Filozofického ústavu) zvolen do Rady České televize. —- Hauserův zájem je rozdělen mezi historii levicového myšlení (jeho vývojové divergence i dialogy mezi jednotlivými větvemi) a fenomény související se současnou civilizační krizí, resp. otázky těmito fenomény otevírané (Hauser opakovaně přispěl k filozofické kritice postmoderny). Svými ideovými a metodologickými východisky navazuje na kritickou teorii frankfurtské školy (napsal monografii o Adornovi, přeložil jeho a Horkheimerovu Dialektiku osvícenství), post-marxismus (J. Lacan a žáci L. Althussera) a neo-marxismus (s M. Váňou přeložil knihu Slavoje Žižeka Nepolapitelný subjekt).
Díla: Adorno: moderna a negativita (2005); Prolegomena k filosofii současnosti (2007); Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (2012).

Martin Škabraha (1979), český levicový filozof. —- Vystudoval historii (Mgr.) a filozofii (PhD) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tamtéž nyní působí pedagogicky - vedle toho také na FF OU v Ostravě. —- Svoji doktorskou dizertaci věnoval analýze filozofických kritik modernosti. Určující vliv na své myšlení připisuje Janu Patočkovi, Václavu Bělohradskému, Jacquesu Derridovi a autorům spjatým s kritickou teorií frankfurtské školy. Publikuje zejména v kulturním týdeníku A2, dvouměsíčníku Sedmá generace, v příloze Salon deníku Právo a v internetových denících Britské listy a Deník Referendum. Je redaktorem vsetínského literárního čtvrtletníku Texty. Vedle esejů publikoval v časopisech také povídky. —- Martin Škabraha se angažuje v politice, a to na občansko-aktivistické i parlamentně-stranické bázi - nejbližší mu je program Strany zelených (SZ): spojení akcentů na problematiku sociální, ekologickou a identitárně-emancipační (feminismus). V roce 2013 se stal členem SZ a následujícího roku za ni dokonce (neúspěšně) kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu.
Díla: Sokrates vrací úder: Eseje z let 2004 - 2015 (2015); Podzim postmodernismu (s V. Bělohradským, M. Hauserem, R. Kandou a P. Kuželem, 2016).

Anotace

Záznam přednášky a diskuse o pojetí komunismu Alaina Badioua, která proběhla v Masarykově demokratické akademii 1.12 2010.