Kniha

Filip VostalLorenzo SilvaggiRosa Vasilaki  Jednorozměrná univerzita

O autorech

Filip Vostal, český sociolog. Studia zahájil na Anglo-americké univerzitě v Praze, na oboru Politics and Society (B.A. 2007). Poté vystudovat sociologii na University of Bristol (MSc. 2008, Ph.D. 2013), kde zároveň vyučoval coby tutor (2010-2013). Po návratu byl zaměstnán jako postdoktorandský výzkumník - nejprve (2013-2014) na Institutu sociologických studií FSV UK a poté (2014-2015) v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústavu AV ČR. Nyní působí v pražské expozituře Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Počínaje jeho doktorským výzkumem se Vostal zabývá kritickou reflexí některých současných autorů, píšících o problematice sociálního času a akcelerace v pozdním kapitalismu (především Hartmuta Rosy). Podrobně se věnuje sémantice zrychlení, respektive podobám a dopadům vzájemného působení odlišných, ba protichůdných diskursivních konstrukcí zrychlení (rychlost jako příslib, hrozba, motiv). Zkoumaje vedle negativních též pozitivní aspekty zakoušeného zrychlování, vymezuje se proti populární “ideologii pomalosti”. Druhou významnou oblastí Vostalova bádání je sociologie vědy. Konkrétně se věnuje výše zmiňovaným problémům ve vztahu k proměňující se socio-ekonomické roli univerzity a vědeckých institucí a analyzuje s tím související trendy, čím dál charakterističtější pro soudobou univerzitu: posun směrem k marketizaci, manažerismu a kultuře auditu.
Díla: Zrychlování akdemického světa. Měnící se struktura akademického času (2016).

Lorenzo Silvaggi, italský filozof a sociolog. —- Studia absolvoval na University of Bristol doktorskou dizertací na téma (a s titulem) Ideologie dnes. Kritika v časech imanence (2013). V dalších svých textech se vrací k analýze fungování současných univerzit.

Rosa Vailaki, řecká socioložka a historička. —- Získala doktorát v oboru sociologie na univerzitě v Bristolu a doktorát v oboru historie na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paříži. Předtím absolvovala v Řecku a Izraeli kurzy ze sociálních dějin. V současné době působí na London School of Economics, kde zpracovává svůj výzkum řecké politické krize.
Díla: Jednorozměrná univerzita (s F. Vostalem a L. Silvaggim, 2011); Politika post-sekulárního feminismu (2011); Mezi post-kolonialismem a radikálním historismem: muslimský politický kontext (2013); Politika naděje versus politika strachu (2015); Multikulturalismus a antinacionalismus v Řecku. Kritický přehled (2016).

Anotace

Článek “One-dimensional university realised: Capitalist ethos and ideological shifts in Higher Education” o vztahu univerzit ke kapitalistickému étosu.