Článek

Petr Uhl  Program společenské samosprávy

Stáhnout v PDF

O autorovi

Petr Uhl (*8. 10. 1941) český novinář, dlouholetý vězeň svědomí a bývalý člen IV. internacionály. Od 60. let byl jedním z nejvýznamnějších představitelů radikální levice v Československu. V roce 1968 působil jako jeden z hlavních organizátorů Názorového sdružení levice. V prosinci 1968 Petr Uhl spoluzakládá Hnutí revoluční mládeže. Za činnost v tomto Hnutí je v prosinci 1969 zatčen a následně odsouzen ke čtyřem letům vězení. Jednalo se o jeden z prvních a největších politických procesů po roce 1968, v průběhu roku 1969 se činnosti tohoto hnutí účastnilo asi sto mladých lidí, převážně studentů. V roce 1977 byl Uhl jedním ze zakladatelů Charty 77, v roce 1978 spoluzakládá Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Vydává rovněž samizdatový časopis Informace o Chartě 77. Za svou činnost byl Petr Uhl v roce 1979 znovu odsouzen, tentokrát k pěti letům vězení a opět celý trest vykonal. V aktivitách směřující k dodržování lidských práv byl ovšem aktivní i po svém propuštění v roce 1984. Zakládá Východoevropskou informační agenturu, byl u zrodu Československého helsinského výboru, Československo-polské solidarity, redakčně působil v české variantě časopisu Inprekor, který vydával Sjednocený sekretariát IV. internacionály a jehož česká mutace začala vycházet od roku 1986. Po převratu 1989 působil v letech 1990-1992 jako poslanec Federálního shromáždění a jako generální ředitel ČTK. Byl rovněž členem radikálně levicové organizace Levá alternativa. Od roku 1991 působil v Komisi OSN pro lidská práva, v září 1998 byl jmenován vládou České republiky zmocněncem pro lidská práva. Aktivně vystupoval například proti umístění amerického vojenského radaru a zřízení vojenské základny na českém území, proti neoliberální politice vlád Mirka Topolánka a Petra Nečase, diskriminaci menšin apod. V současné době působí jako novinář. Píše komentáře pro deník Právo, Deník referendum a jiné.

Dílo: Program společenské samosprávy (1982), Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla (Praha, C.H.Beck 1998); Dělal jsem, co jsem považoval za správné (Praha, Torst 2014).

Anotace

Kniha Petra Uhla a kolektivu autorů představuje jejich pojetí společenské samosprávy. Své názory autoři konfrontovali s mnoha jinými opozičními proudy i s názory potenciálně opozičních či neopozičních občanů.

Předmluva

Historii rukopisu z roku 1982 Program společenské samosprávy a spolu s ním vydaného torza textu Československo a socialismus z roku 1968 (doplňovaného i v roce 1969) podává úvodní slovo Jaroslava Suka a ediční poznámka exilového nakladatelství Index (str. 175) v Kolíně nad Rýnem, která uvozuje druhý text.

S výjimkou částí textu citovaných z prací jiných autorů, jak je vždy uvedeno, jsem autorem tohoto druhého textu – Československo a socialismus. Do textu (str.181 – 187) jsem zařadil i „dopis L.C.Hardmutha“. Tohoto pseudonymu užil v listopadu 1968 tehdy 22letý student historie a bohemistiky Jan Frolík, jenž v téže době patřil mezi zakladatele Hnutí revoluční mládeže. K textu nepochybně přispěli i další naši přátelé, na podrobnosti si po více než 40 letech nevzpomínám. Text vznikal původně už za mého pobytu v Paříži v létě 1968, uchoval se (mimo můj byt) jen zčásti, jeho značnou část zabavila Státní bezpečnost při domovní prohlídce v mém bytě v Praze 25. prosinci 1969, jíž pro mne začalo čtyřleté věznění za činnost v Hnutí revoluční mládeže. Tato ztráta – jak se po roce 1989 ukázalo, bohužel ztráta trvalá – byla, aspoň pokud jde o mne, jednou z příčin, proč jsme, Jaroslav Suk a já, pokračovali v 70. letech v psaní textu Program společenské samosprávy.

Autorství textu Program společenské samosprávy, a tím i celé knihy vydané v roce 1981, připsalo nakladatelství Index, jistě po konzultaci s mými přáteli, mně. Jako autor je uveden Petr Uhl a kolektiv. Tento reprint na tom nemůže nic měnit. Bylo to způsobeno i tím, že jsem byl tehdy (od května 1979) po pět let vězněn a vydání knihy bylo jistě i aktem solidarity se mnou. Koncem roku 1979 mě navštívila ve vězení moje žena Anna Šabatová a zeptala se mě, za přítomnosti příslušníka Státní bezpečnosti, který rozhovor bedlivě sledoval, zda souhlasím s vydáním „Kvalifikace“, i když není úplně hotová. A to byl krycí název pro text Program společenské samosprávy, který jsme léta psali, Jaroslav Suk a já, v Praze po různých bytech. Za uvedení autora nemám tedy odpovědnost :-). Dodávám jen, že podíl Jaroslava Suka z hlediska ideového a myšlenkového na práci, vznikající v 70. letech, byl přinejmenším takový, jako můj, a že z hlediska technického a organizačního přispěl ke společnému dílu jistě více než já.

Mé poděkování však patří i Anně Šabatové a dalším přátelům.

Tu je třeba doplnit, že kromě asi dalších textů či poznámek jsme do knihy zařadili, a to bez úprav, pátou kapitolu nazvanou Ekonomické problémy (str.33 – 57), jejímž autorem je náš soudruh z Hnutí revoluční mládeže Štěpán Steiger.

Kniha, která nyní v elektronické podobě dostává k uživatelům internetu díky SOKu, vyšla však nejdříve ve francouzštině v nakladatelství Stock – La Br?che v Paříži pod názvem Le socialisme emprisonné (Uvězněný socialismus ) ve čtvrtém čtvrtletí roku 1980, a to s předmluvou Pierra Franka z ledna 1980. Téhož roku a v témže nakladatelství vyšel v Tokiu její japonský překlad. Vydání v kolínském nakladatelství Index bylo tedy v roce 1982 až třetí.

            V Praze, prosinec 2012

Petr Uhl (i za „kolektiv“)

Program společenské samosprávy [PDF]