Článek

Peter Takáč  150 rokov štúdia (K)apitálu

O autorovi

Peter Takáč, slovenský levicový filozof, publicista a překladatel. Zabývá se problematikou ideologie, mj. např. Slavojem Žižekem. Je autorem monografií Žižek a tí druhí. Ideológia v postideologickej dobe (2023) a Už len nejaké MY nás môže zachrániť. Eseje o marxizme a marxistoch (2024). Spoluorganizuje přednášky a diskuse na sociální a ekologická témata

150 rokov štúdia (K)apitálu

Podľa niektorých teoretikov netreba kapitál kriticky skúmať. Majú ho totiž stotožnený s prirodzeným svetom a pripisujú mu vlastnosti prírody. Ostatným ako kritické východisko slúži Kapitál, ktorého prvý zväzok dokončil Karol Marx pred 150. rokmi. O čom vlastne je?

Filozof Arthur Schopenhauer opísal ľudský údel v šedých farbách. „Život sa vôbec nepodáva ako dar k pôžitku, ale ako úloha, ako penzum práce, a príslušne tomu vidíme, vo veľkom i v malom, všeobecnú biedu, neustálu námahu a nutkanie, nekonečný boj, nútenú činnosť s krajným vypätím všetkých telesných a duchovných síl. (…) Pri tomto zjavnom nepomere medzi námahou a mzdou sa nám z tohto hľadiska, objektívne vzaté, javí vôľa k životu ako pochabosť, alebo subjektívne, ako blud, ktorým je zasiahnuté všetko živé, ktoré s najväčším vypätím svojich síl pracuje na niečom, čo nemá žiadnu hodnotu. Jedine pri presnejšom pozorovaní aj tu pozorujeme, že je to skôr slepé nutkanie, celkom bezdôvodný, nemotivovaný pud.“ 1 Svet pre Schopenhauera predstavuje pochmúrne a bezútešné miesto, kde nás navzdory všetkej námahe a úsiliu nečaká primeraná odmena. O čo väčšia je naša snaha, o to vzdialenejší sa nám zdá náš cieľ, a namiesto uspokojenia sa ocitáme v osídlach neprestajného pudenia, ktorému nedokážeme vzdorovať. Stávame sa, alebo už sme, závislí na prchavých návnadách, ktoré nám berú život z rúk.
Pri prečítaní uvedeného citátu by sme sa mohli opýtať: Nevychádza Schopenhauerov pesimistický opis životného údelu človeka z pozorovania nehostinných pomerov kapitalistickej spoločnosti? Nezodpovedá podozrivo podmienkam pracujúcej triedy 19. storočia v mestách, ktoré Fridrich Engels označil ako „neustále sa zväčšujúce močarisko stuchnutej biedy, zúfalstva a v hladu v čase nezamestnanosti a fyzického i morálneho poníženia v čase zamestnanosti“, kde vládne „zákon, ktorý priemernú cenu pracovnej sily zvyčajne stláča na minimum týchto existenčných prostriedkov“, čím robotníkov „mliaždi medzi svojimi kolesami“? 2 Nie je príliš unáhlené, ale predovšetkým nevedecké, zovšeobecniť situáciu vlastnej doby na všetku minulosť a budúcnosť ľudských dejín? Neopisuje Schopenhauer kapitál?

Kto má kapitál

Marxov záujem študovať kapitál vychádzal z jeho humanistických pohnútok, teda zo záujmu o sociálnu situáciu človeka a možnosti realizácie jeho potenciálu. Charakteristickým prostriedkom, ktorý si zvolil k jeho skúmaniu boli kategórie politickej ekonómie. Čo ale majú abstraktné ekonomické pojmy spoločné s honobením majetkov, bezcitným konkurenčným bojom a žobrotou, tak jasnými na prvý pohľad? Býk či traktor ťahajúci pluh, spriadací stroj, továreň, alebo osobný počítač sú výrobnými silami produkujúcimi spoločenské výrobky, no zároveň ekonomickými kategóriami prenášajúcimi hodnotu. Za účelom výroby a spotreby vstupujú ľudia do určitých vzájomných vzťahov a pomerov sprostredkujúcich výmenu toho, čo potrebujú, za to, čo majú. K výrobným silám môžeme určite priradiť i bežne dostupné veci ako rieku či baňu, naše svaly a mozog, pretože sa dajú použiť na vytvorenie hodnoty, ktorú predáme za to, čo chceme.
Všetky tieto sily možno aktivizovať prácou. Podľa Davida Ricarda predstavuje práca hodnototvornú veličinu, ktorú možno vykonávať rozličnými spôsobmi. Ekonómovým prínosom bolo dokázanie toho, že kapitalistická výroba umožnila nevídaný rozvoj rozličných výrobných síl. Každý tu môže preukázať a zhodnotiť svoje schopnosti, nech sa venuje čomukoľvek. Z toho vyplývajúca ideológia self-made mana, podľa ktorej sa indivíduum dokáže presadiť výlučne vlastnou prácou, je značne rozšírená i dnes. Veď aj sám Ricardo bol self-made man, i keď trochu iný, akoby sme čakali: zbohatol totiž ako burzový maklér na trhovej manipulácii výsledkov bitky pri Waterloo, keď dal rozšíriť falošné víťazstvo Francúzov, čím prudko znížil cenu britských cenných papierov. Ricardo však nedokázal vysvetliť, prečo sa zisk, stimulujúci rozvoj kapitalistickej výroby, stáva od určitého bodu prekážkou tejto výroby. Inak povedané, prečo si výrobcovia hnaní ziskom za väčšiu vyprodukovanú hodnotu jednoducho nekúpia viac výrobkov atď.? Niekde tu sa bude ukrývať vnútorné protirečenie tohto spôsobu výroby.
Problém Ricarda a iných ekonómov bol podľa Marxa ten, že neponímali kapitál ako výrobný vzťah niekoho k niečomu 3, ale len ako materiálnu podstatu, ktorú môže ktokoľvek stelesniť v akomkoľvek výrobku. Samozrejme, každý jednotlivec môže vytvárať hodnotu tak, že do výrobku vloží svoj „kapitál“ v podobe vlastnej pracovnej sily (napr. niečo vyrobí, vypestuje, vypomôže, vytvorí…). No hodnota danej práce musí byť zároveň ako hodnota uznaná, to znamená musí mať určitú spoločenskú formu. Výrobca so svojou pracovnou silou vstupuje do vždy vopred daných výrobných vzťahov, určujúcich podmienky výroby. „Výroba izolovaného jednotlivca mimo spoločnosti (…) je práve taký nezmysel ako rozvoj jazyka bez spoločne žijúcich a medzi sebou hovoriacich indivíduí.“ (tamže; 174)
Niekto, napríklad, môže vlastniť pôdu a pluh, na jej obrábanie, no vzhľadom na ostatné spoločenské výrobné vzťahy, ktoré už ovládajú moderné poľnohospodárske stroje, či dokonca geneticky modifikované organizmy odolné voči škodcom a nepriazni klímy, sa ako jednotlivec nebude schopný presadiť. Niekto môže byť zvedavý, vnímavý, či učenlivý, no pokiaľ na trhu práce nenájde uplatnenie, svoj potenciál vedca, fotografa, či právnika nebude môcť -napriek nadobudnutému vzdelaniu- rozvíjať, pretože sa ním neuživí. Ani dobré nápady, spojené s pracovitými a motivovanými zamestnancami nemusia pri podnikaní stačiť na presadenie sa voči veľkým, už etablovaným firmám.
Takéto, a iné typy spoločenských vzťahov stoja na rôznych formách vlastníctva (niekto má pôdu, stroje, vedomosti…, iný zas nie) chránených zákonom. Tým pádom sú výrobné vzťahy spoločensky záväznými podmienkami výroby. Pán neprepustí svojho otroka na slobodu, pretože by prišiel o výrobnú silu (netreba sa vracať až do antiky, stačí si spomenúť na obranu štátov Konfederácie, počas americkej občianskej vojny, fungujúcich na otroctve),tak ako sa feudál nevzdá svojej pôdy a nevoľníkov, či kapitalista svojich výrobných prostriedkov, medzi ktoré patrila (a dodnes ešte patrí) i detská práca. Kapitalistický vzťah charakterizuje fakt, že bezprostredný výrobca už viac nie je pripútaný k pôde či pánovi 4. Vlastníka svojich výrobných síl si musí najprv nájsť, závislým sa stáva až následne. Výrobný vzťah sa teda vždy týka dvoch strán –kto, a pre koho vyrába.

Fantastické formy a ich výskyt

Tieto vzťahy, do ktorých vstupujú ako výrobcovia, tak výrobné prostriedky zároveň ovplyvňujú to, kým a čím sú. Marx túto zaujímavú skutočnosť popisoval už v práci Námezdná práca a kapitál: „Černoch je černoch. Otrokom sa stáva až za určitých pomerov. Spriadací stroj na bavlnu je stroj na spriadanie bavlny. Kapitálom sa stáva len za určitých pomerov. Keď sa vytrhne z týchto pomerov, je práve tak málo kapitálom, ako málo je zlato samo osebe peniazmi, alebo ako je cukor cenou cukru.“ 5 Ako teda vidíme, z vecí sa v konkrétnych spoločenských vzťahoch stali ekonomické kategórie podieľajúce sa na tvorbe hodnoty. Týmto heglovským spôsobom obrusovania abstraktných pojmov na základe ich vnútornej rozpornosti dospieva Marx k lepšiemu pochopeniu reality. Už sme videli ako to urobil v prípade kapitálu ako vzťahu, teraz si ukážme, prečo za mieru hodnoty nepovažoval pracovný čas potrebný na jej vytvorenie, ako sa domnieval Ricardo.
Každý dobre pozná pojmy klasickej ekonómie ako mzda, cena, zisk, renta, úrok. Tieto bežne používané slová zároveň slúžia ako ideologické reprezentácie zakrývajúce reálne protirečenia výroby. Ako totiž na základe nich vysvetliť javy, kedy zisk narastá spolu so mzdou, či po tom, ako sa zníži renta? Najväčšie kúzla a nadprirodzené javy ekonómie sa dejú ešte predtým. Vezmime si výrobu tak obyčajnej veci, akou je stôl. „Stôl predsa ostáva drevom, obyčajnou zmyslove vnímateľnou vecou. Avšak len čo vystupuje ako tovar, premení sa na zmyslove nadzmyslovú vec. Nielenže stojí nohami na zemi, ale postaví sa oproti všetkým ostatným tovarom na hlavu, a v jeho drevenej kotrbe rodia sa rozmary, omnoho čudnejšie, ako keby odrazu začal tancovať.“ 6 Tuto, uprostred Marxovej materialistickej teórie sa odrazu ocitáme na špiritistickej seanse. Výrobok ovládli duchovia vyvolaní spoločnosťou a premenili ich na podobajúce sa tovary, ktoré sa vznášajú nad nimi. Tento zvláštny jav nazýva Marx „tajomstvo tovarovej formy“. Pri výmene sa totiž výrobok stáva tovarom, ktorého hodnota sa nerovná času spotrebovanému na jeho výrobu, ale tomu, čo je považované za spoločensky nutný pracovný čas. Množstvo užitočne vynaloženej pracovnej sily sa tak okresáva vzhľadom na výmennú hodnotu tovaru stanovenú trhom. Časť práce sa teda akoby stráca.
A kde mizne časť vykonanej práce, resp. jej hodnota? Stráca sa nutne v dôsledku premeny na spoločenskú formu, teda ihneď, ako sa z konkrétnej práce stáva práca abstraktná a porovnáva sa so všeobecným alebo priemerným časom práce. Znamená to teda, že sa tomuto javu v modernej spoločnosti s rozšíreným obchodom nedá vyhnúť? Podľa Jacqua Derridu bolo Marxovým omylom to, že chcel nadobro vyhnať zlých duchov trhovej výroby, akoby si neuvedomoval, že výmenná hodnota je súčasťou každej výmeny 7. Napokon, každý obchod je v podstate nespravodlivý–každý má pocit, že dal viac ako ten druhý a bol okradnutý…
Derrida však opomenul jednu podstatnú vec. Marx nehovoril o trhu vo všeobecnosti, ale o (kapitalistickom) trhu, kde časť populácie (tzv. robotníci) predáva svoju pracovnú silu preto, aby sa uživila. O tom trhu, kde nadpráca vyprodukovaná vo výrobe neprislúcha jej výrobcovi, ale majiteľovi výrobných prostriedkov, ktorý za tento odpracovaný prebytok nezaplatil. O týchto rozdieloch kategórie mzdy či ceny nič nehovoria, pretože do nich nie sú zarátané. Výrobca si totiž cenu pracovnej sily dohodne ešte pred jej vykonaním, takže to, čo vyrobí nad rámec dohodnutej sumy za dohodnutý čas automaticky pripadá vlastníkovi výrobných prostriedkov. Po odpracovaní práce a prijatí vopred dohodnutej mzdy ostáva na zemi vedľajší produkt výroby, t. j. nadhodnota, ktorú si ako korisť opäť prisvojuje kapitalista.

Čo s triednym bojom?

Kapitalistovi, ako stelesnenému kapitálu, nestačí žiť z toho, že predá drahšie ako kúpil. Čeliac konkurencii, musí zhodnotiť svoj kapitál, inak prestane byť kapitalistom. Marx preto kapitál prirovnáva k upírovi, ktorý „ožíva len vtedy, keď cicia živú prácu“ 8 Práve zisk z nadhodnoty pri výrobe tovaru mu zabezpečuje prežitie a zotrvanie v rovnakej pozícii.
Na trhu práce má na výber mnoho robotníkov predávajúcich svoju pracovnú silu ako tovar. No oveľa dôležitejší ako dohoda, za koľko budú ochotní pracovať (výmenná hodnota), je celý odpracovaný čas práce nezapočítaný do mzdy (úžitková hodnota), no prisvojovaný jej prenajímateľom. Otázka o tom, či je to správne alebo nie, nie je podľa Marxa predmetom žiadnych „neodcudziteľných ľudských práv“ (tamže; 328), pretože tu „právo stojí proti právu, pričom každé je rovnako sankcionované zákonom tovarovej výmeny. Medzi dvoma rovnakými právami rozhoduje moc.“ (tamže; 257)O tom, komu a aký podiel nadhodnoty pripadne, sa nedá spravodlivo rozhodnúť a preto sa oň zvádza triedny boj. Triedny boj znamená schopnosť budovať politické spojenectvá a inštitúcie (odbory) na ovplyvnenie štátneho aparátu a uzákonenie normálneho pracovného času. Bojom sa ale nazýva aj preto, lebo v ňom robotník doslova zápasí o život.
Popri úrazovosti a nedodržiavaní bezpečnosti pri práci, je v odvetviach baníctva, oceliarstva a stavbárstva priemerný vek dožitia nižší ako inde. Naviac platí, že s lepším prístupom k zdravotnej starostlivosti, väčším voľným časom, zdravším jedlom, a životom v bezpečnejšom prostredí sa bohatší celkovo dožívajú vyššieho veku. Dokonca ani smrť z prepracovanosti nie je zabudnutým fenoménom 19. storočia, o čom svedčí aj niekedy používaný japonský pojem karōshi 9 Pri sledovaní správ o aktuálnych pracovných podmienkach z indického subkontinentu, Strednej Ameriky, alebo juhovýchodnej Ázie si divák alebo čitateľ pripadá ako v Marxovej dobe. Vo fabrikách vyrábajúcich textil, tenisky, hračky, či elektroniku známych značiek trvá pracovný deň 10 až 14 hodín. Pracujúci sú počas nich vystavovaní zlému duševnému a fyzickému zaobchádzaniu, ako aj škodlivým chemikáliám v zle vetraných miestnostiach. O čo šokujúcejšie je objaviť takéto podmienky neďaleko nás - v Taliansku, Bulharsku, Turecku či Česku.
Odvrátenou stranou nahromadenia bohatstva v stále menej rukách je stále väčšia priemyselná rezervná armáda. Aj tu platí, že luxus bohatých je zaplatený biedou chudobných, ako stojí v jednom aforizme Franza Kafku. Robotník totiž spolu s výrobou objektívneho bohatstva pre kapitalistu vytvára a posilňuje silu, ktorá nad ním vládne. Podmienky sa sprísňujú –to, čo včera dokázali dvaja, dnes robí jeden, zástupy prenajímajúce svoju pracovnú silu sa rozširujú a konkurencia medzi nimi rastie. Tento železný zákon „prikúva robotníka ku kapitálu pevnejšie, než Promethea prikovali ku skale Hefaistove kliny“ 10 A reťaz, ktorá ich drží pri skale, má podobu neistoty zamestnania, príležitostných či sezónnych prác (brigád),alebo krajne nepravidelného zamestnania (tzv. prekariát). Napokon je tu ešte zbedačená časť populácie, ktorá by mohla pracovať, no pre zlé existenčné podmienky sa z nich stali invalidi neschopní práce: žobráci, tuláci, prostitútky…

Prekonať kapitál

Nie je však Marxova koncepcia orientovaná na továrenských robotníkov už zastaralá? Nevšimli sme si snáď, že sa dnes pracuje viac intelektuálne, nemateriálne a komunikatívne, ako na to poukazujú teoretici Hardt a Negri? V zásade sa mnohé nemení, veď hodnota pracovnej sily sa vždy týkala jej formy porovnateľnej s ostatnými prácami. 11 V tomto zmysle bolo i šoférovanie nákladiaku vždy prácou, ktorá sa dohodla vopred a celkový zisk si ponechával majiteľ. Technické poznatky a vzdelanie sa síce osamostatnili od individuálneho robotníka a jeho schopností, no práve tak ako kedysi tkáčsky stroj alebo iný výrobný prostriedok. Kapitál teda naďalej velí tomu kto, a za akých podmienok, ich bude používať.
Geografické rozšírenie sa priemyselného kapitalizmu, ako aj premena verejných služieb na súkromné, spôsobili, že sa zvýšil počet ľudí závislých a podriadených mzdovej forme a imperatívu trhu. Marxova analýza identifikovala robotníkov ako aktívne subjekty, ktoré dokážu vďaka kolektívnej organizácii zlepšovať svoje podmienky a postupne sa z nich celkom oslobodiť. „S ustavične ubúdajúcim počtom magnátov kapitálu, ktorí uzurpujú a monopolizujú všetky výhody tohto procesu premeny, vzrastá masa biedy, útlaku, poroby, degenerácie, vykorisťovania, ale zároveň vzrastá aj pobúrenie stále sa zväčšujúcej robotníckej triedy.“ 12 No to, kedy k tomu dôjde a čo z toho vzíde, záleží iba na nich.

 1. 1
  SCHOPENHAUER, A.: Svět jako vůle a představa. Svazek druhý. Nová tiskárna Pelhřimov 1998, s. 261 

 2. 2
  ENGELS: F.: Predslov k druhému nemeckému vydaniu Postavenie robotníckej triedy v Anglicku. In: MARX, K. – ENGELS, F.: Vybrané spisy v piatich zväzkoch 1. Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1977, s. 202 

 3. 3
  MARX, K.: Ku kritike politickej ekonómie. Epocha, Bratislava 1969, s. 175 

 4. 4
  MARX, K.: Kapitál. Kritika politickej ekonómie. Zväzok prvý. SVPL, Bratislava 1955, 756 

 5. 5
  MARX, K.: Námezdná práca a kapitál. In: MARX, K. – ENGELS, F.: Vybrané spisy v piatich, s. 468 

 6. 6
  MARX, K.: Kapitál. Kritika politickej ekonómie. Zväzok prvý. SVPL, Bratislava 1955, s. 92.

 7. 7
  DERRIDA, J.: Strašidlá Marxa. Vydavateľstvo Európa, Bratislava 2011, s. 142 

 8. 8
  MARX, K.: Kapitál. Kritika politickej ekonómie. Zväzok prvý. SVPL, Bratislava 1955, s. 255.

 9. 9
  HARVEY, D.: A Companion to Marx´s Capital. Verso, London - New York 2010, s. 143 

 10. 10
  MARX, K.: Kapitál. Kritika politickej ekonómie. Zväzok prvý. SVPL, Bratislava 1955, s. 681 

 11. 11
  CALLINICOS, A.: Deciphering Capital. Marx´s Capital and its destiny. Bookmarks Publications, London 2014, s. 300 

 12. 12
  MARX, K.: Kapitál. Kritika politickej ekonómie. Zväzok prvý. SVPL, Bratislava 1955, s. 805.