Záznam

Michael Hauser  Konec liberální utopie a populistická imaginace

O autorovi

Michael Hauser (1972), český filosof, vysokoškolský pedagog a překladatel. Vystudoval filosofii na FF UK - v dizertaci se zabýval myšlením Theodora W. Adorna (v přepracované podobě vyšla knižně). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení současné kontinentální filosofie a přednáší na Pedagogické fakultě UK. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2007 k výročí Charty 77 inicioval výzvu Jsme občané! upozorňující na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR zvolen do Rady České televize. Hauser rozvíjí koncepce, které postihují krizové společenské tendence a poskytují východisko k promýšlení alternativ. Ve svých knihách se na současnou dobu dívá jako na dobu přechodu či interregna a takto pojímá dnešní politiku, kulturu a ekonomiku. Ve své filosofii navazuje na první generaci kritické teorie (Adorno, Marcuse, Fromm), na francouzské marxistické a postmarxistické filosofy (Althusser, Badiou, Ranciere, Balibar), na Slavoje Žižka a české kritické myslitele (Machovec, Kosík, Kalivoda).

Anotace

Období mezi lety 1989 a 2019 lze chápat jako éru liberální utopie, kterou vyjádřil Francis Fukuyama svou tezí o liberální demokracii jako konečném stadiu dějin. V posledních letech se ukazuje, že tato éra končí. O čem jiném svědčí Brexit, vítězství Trumpa, populistická vláda v Itálii nebo dlouholetá Orbánova vláda v Maďarsku? V přednášce se Michael Hauser zaměří na charakter momentální situace, v níž končí liberální utopie a začíná éra populistické imaginace. Populismus není pejorativní pojem, nýbrž vyjadřuje pokus, jak odpovědět na současné demokratické i ekonomické deficity. Co potom znamená pojem „lidu“, který se rozvíjí v konzervativním i levicovém populismu?