SOK • Kdo jsme

Česky

SOK Sdružení pro levicovou teorii je organizace rozvíjející levicové myšlení coby prostředek hledání alternativ k současnému ekonomickému, politickému a ideologickému systému. Vznikl na jaře 2001 (formálně byl zaregistrován v roce 2004) jako reakce na skutečnost, že levicové teorie a přístupy jsou v našem akademickém a univerzitním prostředí, které je stále ovládáno postkomunistickou liberálně-konzervativní ideologií, systematicky ignorovány a potírány, zatímco na západních univerzitách a vědeckých institucích představují běžnou součást tamějšího studijního kurikula a běžně zde vycházejí knihy radikálně levicových autorů. Během své existence SOK uspořádal přes 60 seminářů, přednášek, workshopů a konferencí a vydal již téměř dvě desítky knižních titulů o levicové teorii. Některé klíčové autory současného levicového myšlení přitom uvedl do českého prostředí právě SOK, když jako první vydal překlady děl Alaina Badioua, Jacquese Rancièra, Davida Harveyho, Gérarda Duménila, Dominiquea Lévyho, Ellen Meiksins Woodové aj.

Řada členů SOKu přitom popularizuje levicové autory a rozvíjí jejich myšlení také samostatně ve svých vlastních knihách: Michael Hauser např. Th. W. Adorna, S. Žižka, A. Badioua, E. Laclaua aj. (Adorno. Moderna a negativita, Prolegomena k filosofii současnosti; Cesty z postmodernismu); Stanislav Holubec I. Wallersteina (Sociologie světových systémů), Petr Kužel L. Althussera (Filosofie Louise Althussera). Ľuboš Blaha přiblížil řadu soudobých marxistických konceptů a teoretických přístupů a zdůraznil aktuálnost Marxova myšlení pro současnou politickou sociální filosofii ve své knize Zpät k Marxovi; Michal Polák shrnul své kritické postoje a výsledky svého společenskovědního zkoumání v knize Hlavou proti vetru. Někteří členové SOKu se také věnují překladatelské činnosti. Rudolf Převrátil např. přeložil E. Laclaua a Ch. Mouffovou (Hegemonie a socialistická strategie), J. Elstera (Tmel společnosti), G. Dumenila a D. Lévyho (Marxistická ekonomie kapitalismu), D. Harveyho (Záhada kapitálu) ad., Michael Hauser pak S. Žižka (Nepolapitelný subjekt) a podílel se na překladu Th. W. Adorna a M. Horkheimera (Dialektika osvícenství). Jan Mervart se podílel na překladu M. Geyera a S. Fitzpatrickové Za obzor totalitarismu.

SOK se ve své vydavatelské a přednáškové činnosti věnuje i domácí tradici radikálně levicového myšlení. Uspořádal například cyklus přednášek o Karlu Kosíkovi, Robertu Kalivodovi, Záviši Kalandrovi; na Filosofické fakultě UK zorganizoval krátce po úmrtí Egona Bondyho konferenci o tomto mysliteli; vydal také např. paměti dělníka a intelektuála Václava Holka.

Kromě činnosti související s rozvojem a popularizací levicové teorie se SOK a jeho členové věnuje i aktuálním společenským otázkám a problémům. V roce 2008 například SOK zaštítil mezinárodní významnou konferenci proti umístění amerického radaru na českém území, podporoval iniciativu Ne základnám – Jan Májíček byl dokonce jejím mluvčím. Rok předtím, v roce 2007, SOK vytvořil iniciativu Jsme občané?, jejímž cílem bylo poukázat na nedodržování hospodářských a sociálních práv, která jsou zákonem sice garantována, ale existují toliko formálně, a sjednotit na této bázi progresivní levicové proudy. Někteří členové se také angažují v Socialistické solidaritě (Jan Májíček, Martin Šaffek, Dominik Forman) nebo se angažovali v hnutí ProAlt (Antonín Hořčica, Jan Májíček, Vít Strobach aj.). Martin Brabec dlouhodobě organizuje odborné i popularizační přednášky v MDA a Michal Polák byl spoluzak- ladatelem slovenského Združenia sociálnej sebeobrany. Členové SOKu se věnují také publicistické činnosti. Publikují např. v Deníku Referendum, v A2larmu, A2, Britských listech, Solidaritě, Analogonu, Tvaru či slovenském Slovu (Vojtěch Ondráček, Petr Gočev, Šimon Svěrák, Joe Grim Feinberg, Vít Strobach, Michael Hauser, Peter Daubner, přičemž např. Roman Kanda působil jako zástupce šéfredaktora Tvaru a Michal Polák jako šéfredaktor společensko-politického týdeníku Slovo.)

Významnou náplní činnosti sdružení je také publikování odborných textů, domácích i zahraničních, z různých oborů (ekonomie, politika, umění, filosofie, sociologie) v odborném tisku a na našich webových stránkách: www.sok.bz, kde je již zhruba 500 textů. Některé texty, a zejména pozvánky na přednášky či semináře zveřejňujeme také na facebooku.

Webové stránky byly vytvořeny s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Za obsah je odpověné Sdružení pro levicovou teorii.

English

Association for Left Theory develops theory as a means for seeking alternatives to the current economic, political and ideological system. SOK emerged in spring 2001 (formally was registered) as a reaction to the systematic marginalization of leftist thought in a Czech academic environment dominated by post-Communist liberal-conservative ideology, in contrast to Western universities and scientific institutions, where left theory is a common part of curricula and an important area of scholarly interest, and where books by radical leftist authors regularly appear.

During its existence, SOK has organized over 60 seminars, lectures, workshops and conferences and has published nearly two-dozen books on left theory. SOK was responsible for introducing several key authors of the contemporary left to Czech readers, arranging for the first Czech language editions of works by Alain Badiou, Jacques Rancière, David Harvey, Gérard Duménil, Dominique Lévy, Ellen Meiksins Wood and others.

Members of SOK have also written their own books popularizing leftist authors and amplifying their ideas. Michael Hauser, for example, has presented the thought of Theodor W. Adorno, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Ernesto Laclau and others (see his books Adorno: Modernity and Negativity; Prolegomena to a philosophy of the Present; Paths from Postmodernism); Stanislav Holubec has published Immanuel Wallerstein: The Sociology of World Systems; and Petr Kužel has written on Louis Althusser (The Philosophy of Louis Althusser: The Philosophy That Wanted to Change the World). L ́uboš Blaha, in his book Back to Marx, discusses a number of concepts and theoretical approaches employed in contemporary Marxism, and he emphasizes the continued relevance of Marx’s ideas for social and political philosophy. Michal Polák has collected his socially critical writing and the results of his social theoretical research in his book Head Against the Wind.

Several members of SOK are also active translators. Rudolf Převrátil, for example, has translated Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s Hegemony and Socialist Strategy, Jon Elster’s The Cement of Society, Gérard Dumenil and Dominique Lévy’s Économie marxiste du capitalisme, David Harvey’s The Enigma of Capital and other works. Michael Hauser has translated Slavoj Žižek’s The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology, and he has contributed to the translation of Theodor W. Adorno and Max Horkheimer’s Dialectic of Enlightenment. Jan Mervart has participated in translating Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick’s Beyond Totalitarianism. And Joseph Grim Feinberg has edited and translated the work of the Czech Marxist Ivan Svitak for publication in English (The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World). SOK also works to develop local, Czech traditions of radical left thought. It has organized, for example, a series of lectures on Karel Kosík, Robert Kalivoda, and Záviš Kalandra. Shortly after the death of philosopher Egon Bondy it organized a conference on Bondy’s thought at the Charles University Faculty of Arts. SOK has also published the memoirs of the worker and intellectual Václav Holek.

In addition to engaging in activities related to the development and popularization of left theory, SOK and its members are also active in addressing current social problems. In 2008, for example, SOK sponsored a major international conference against the stationing of US radar on Czech territory; SOK also supported the No Bases Initiative, of which current SOK member Jan Májíček was spokesman. The year before, in 2007, SOK launched an initiative called Are We Citizens? whose goal was to highlight the lack of economic and social rights that are guaranteed by law but not substantively upheld; SOK intended to unite and several progressive leftist currents on this basis. Some members of SOK are also involved in the group Socialistická solidarita (Socialist Solidarity) (Jan Májíček, Martin Šaffek, and Dominik Forman) and in the movement ProAlt (Antonín Hořčica, Jan Májíček, Vít Strobach, and others). Michal Polák was a co-founder of the Slovak Association for Social Self-Defense.

Members of SOK are also active journalists and commentators in the left press. They publish in Deník Referendum, A2larm, A2, Britské listy, Solidarita, Analogon, Tvar, Slovo and JeToTak. (Frequent authors include Vojtěch Ondráček, Petr Gočev, Šimon Svěrák, Joe Grim Feinberg, Vít Strobach, Michael Hauser, Peter Daubner; Roman Kanda also worked as deputy editor of Tvar, and Michal Polák worked as editor-inchief of the socio-political weekly Slovo.)

SOK members also publish specialized scholarly work from various disciplines (economics, politics, art, philosophy, and sociology) in academic journals, both domestic and foreign, and on our website, sok.bz, which now archives about 500 texts. Some texts we publish also on Facebook, but mostly we use it for invitations to seminars and lectures.