Edice • Socialismus nebo barbarství

István Mészáros  Socialismus nebo barbarství

Socialismus nebo barbarství

vydáno v roce 2009
100 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Radovan Baroš
ISBN 978-80-86320-62-5

Od „amerického století“ ke křižovatce dějin.

Tato odvážná nová studie ana­lyzuje his­torické alter­na­tivy, které před námi stojí na prahu nového milé­nia. V návaznosti na teo­ret­ické teze mon­u­men­tální a všeobecně respek­to­vané práce Beyond Cap­i­tal dává István Mészáros nový význam a novou naléhavost alter­na­tivám, které zfor­mulo­val a Rosa Lux­em­bur­gová na počátku sto­letí. Jeho detailní analýza his­torick­ého pozadí a vývoje amer­ické globální moci přesvědčivě dok­ládá, že její triumf šel na úkor uni­verza­l­i­stick­ých aspirací kap­i­tal­ismu. Destruk­tivní ten­dence kap­i­tal­ismu dnes pro svět před­stavují větší hrozbu než kdyko­liv předtím. V rozsáh­lém inter­view otištěném na konci této studie jsou roze­bírány hlavní kat­e­gorie v pozadí jeho analýzy, jakož i jejich vztah k současné politice.

István Mészáros je jedním z nejvýznamnějších současných marxistických myslitelů. Je emeritním profesorem na Univerzitě v Sussexu, kde patnáct let působil jako profesor filosofie. Mezi jeho knihy patří Marx‘s Theory of Alienation, za kterou obdržel prestižní cenu Isaaca Deutschera, The Work of Sartre: Search for Freedom, The Power of Ideology a Beyond Capital.